Nếu nhà cung cấp không muốn người liên hệ A tồn tại trong danh sách người liên hệ của họ. Thì người dùng sẽ tiến hành xóa theo chức năng xóa người liên hệ của hệ thống.

Các bước tiến hành xoá như sau:

  • Bước 1: Click vào dấu ba chấm -> Nhà cung cấp -> Liên hệ nhà cung cập

 

 

  • Bước 2: Click chọn vào người liên hệ bất kì.
  • Bước 3: Click vào button Sửa

  • Bước 4: Click vào button xóa

  • Bước 5: Màn hình hiển thị xác nhận xóa.

Nếu thực sự  muốn xóa click vào button có.

Nếu không muốn xóa click button không.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.