Thiết lập catalog

Bước 1: Đầu tiên để dùng được Module Catalog, người dùng cần kích hoạt module này. Tại menu chính, người dùng chọn Bánh răng cài đặt và chọn Quy trình

 

  • Bước 2: Tại màn quy trình, người dùng chọn Tác vụ sửa tại Quy trình chính

 

  • Bước 3: Tại Màn Thiết lập người dùng chọn tick tại dòng Trạng thái khách hàng và nhấn Cập nhật

Sau đó người dùng sẽ vào màn catalog để thiết lập các trạng thái

Tại menu chính, người dùng chọn Bánh răng cài đặt , sau đó chọn Catalog

1. Trạng thái Khách hàng

Tại màn hình Catalog, người dùng chọn module Khách hàng, người dùng chọn dấu + để mở cửa sổ thêm mới trạng thái . Người dùng điền thông tin trạng thái mong muốn và nhấn Thêm mới

2. Giao dịch
  • Bước 1: Tại màn hình Catalog, người dùng chọn module Giao dịch , người dùng chọn dấu + để mở cửa sổ thêm giá trị kết quả . Người dùng điền giá trị kết quả mong muốn và nhấn Thêm mới

 

  • Bước 2 : Tại Kết quả vừa tạo, người dùng chọn Hành động , tại đây người dùng thêm mới các hành động với giá trị bất kỳ mong muốn là Tỷ lệ thành công = x % và Trạng thái khách hàng = Trạng thái 1 ( hoặc tùy theo lựa chọn  mà người dùng đã thêm tại module Khách hàng ở trên)

 

3. Trạng thái Báo giá

Tại màn hình Catalog, người dùng chọn module Báo giá, người dùng chọn dấu + để mở cửa sổ thêm mới trạng thái . Người dùng điền thông tin trạng thái mong muốn và nhấn Thêm mới

4. Hình thức thanh toán /vận chuyển hợp đồng

Tại màn hình Catalog, người dùng chọn module Hợp đồng , có hai trường là Hình thức thanh toán và Hình thức vận chuyển , tùy theo trường muốn thêm mới người dùng sẽ nhấn vào trường và chọn dấu + để mở cửa sổ thêm mới trạng thái . Người dùng điền thông tin trạng thái mong muốn và nhấn Thêm mới

 

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.