1. Kích hoạt Catalog

– Bước 1: Đầu tiên để dùng được Module Catalog, người dùng cần kích hoạt module này. Tại thanh menu chính, người dùng click bánh răng cài đặt > chọn Quy trình

– Bước 2: Tại màn hình quy trình > chọn biểu tượng Sửa tại Quy trình chính

– Bước 3: Tại màn hình Thiết lập>  tick chọn Sử dụng Catalog > Cập nhật

2. Thiết lập trạng thái catalog

Tại thanh menu chính, người dùng click bánh răng cài đặt > chọn Catalog

2.1. Khách hàng

– Bước 1: Tại màn hình Catalog, người dùng chọn module Khách hàng > ấn chọn dấu + để mở cửa sổ thêm mới trạng thái

– Bước 2: Nhập tên trạng thái > Thêm mới

2.2. Giao dịch

– Bước 1: Tại màn hình Catalog, người dùng chọn module Giao dịch > ấn chọn dấu + để mở cửa sổ thêm kết quả giao dịch

– Bước 2 : Tại Kết quả vừa tạo, người dùng chọn Hành động , tại đây người dùng thêm mới các hành động với giá trị bất kỳ mong muốn là Tỷ lệ thành công = x % và Trạng thái khách hàng = Trạng thái 1 ( hoặc tùy theo lựa chọn  mà người dùng đã thêm tại module Khách hàng ở trên)

2.3. Báo giá

– Bước 1: Tại màn hình Catalog, người dùng chọn module Báo giá > ấn chọn dấu + để mở cửa sổ thêm mới trạng thái báo giá

 

– Bước 2: Nhập tên trạng thái > Thêm mới

2.4. Hợp đồng

– Bước 1: Tại màn hình Catalog, người dùng chọn module Hợp đồng > ấn chọn dấu + để mở cửa sổ thêm mới Hình thức thanh toán hoặc Hình thức vận chuyển

– Bước 2: Nhập Hình thức thanh toán/ Hình thức vận chuyển > Thêm mới

2.5. Chi phí

– Bước 1: Tại màn hình Catalog, người dùng chọn module Chi phí > ấn chọn dấu + để mở cửa sổ thêm mới loại chi phí

– Bước 2: Nhập Chi phí > Thêm mới

3. Sửa Catalog

– Bước 1: Tại màn hình danh catalog > chọn biểu tượng Sửa

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.