Thiết  lập dự án để thiết lập các loại dự án, loại công việc, thiết lập hiển thị trạng thái công việc có trên hệ thống.

Để thiết lập dự án, người dùng thao tác như sau: Quản trị => Dự án => Thiết lập dự án:

Loại dự án

1. Thêm mới Loại dự án:

 • Bước 1 : Tại cửa sổ Thiết lập dự án, người dùng nhấn dấu cộng tại màn phần màn hình Loại dự án

 

 • Bước 2: Tại cửa sổ thêm mới Loại dự án, người dùng điền Loại dự án muốn thêm và nhấn Lưu

 2. Sửa Loại dự án:

 • Bước 1: Tại màn hình Thiết lập dự án, nhấn chuột vào bản ghi muốn sửa và nhấn icon chỉnh sửa

 

 • Bước 2: Tại cửa sổ chỉnh sửa Loại dự án, điền thông tin muốn chỉnh sửa và nhấn Cập nhật

 

3. Xóa loại dự án

 • Bước 1: Tại màn hình Thiết lập dự án, nhấn chuột vào bản ghi muốn xóa và nhấn icon xóa

 

 • Bước 2: Tại cửa sổ Xóa lọai dự án, nhấn Xóa để xác nhận xóa bản ghi

 

Loại công việc

1. Thêm mới Loại công việc

 • Bước 1: Tại cửa sổ Thiết lập dự án, người dùng nhấn dấu cộng tại màn phần màn hình Loại công việc
 • Bước 2: Tại cửa sổ thêm mới Loại công việc, người dùng điền Loại công việc muốn thêm và nhấn Lưu

2. Sửa Loại công việc

 • Bước 1 : Tại màn hình Thiết lập dự án, nhấn chuột vào bản ghi muốn sửa và nhấn icon chỉnh sửa

 

 • Bước 2 : Tại cửa sổ chỉnh sửa Loại công việc, điền thông tin muốn chỉnh sửa và nhấn Cập nhật

 

3. Xóa Loại công việc

 • Bước 1: Tại  màn hình Thiết lập dự án, nhấn chuột vào bản ghi muốn xóa và nhấn icon xóa

 

 • Bước 2: Tại cửa sổ xác nhận, nhấn Xóa

 

Trạng thái công việc

Tại màn hình Thiết lập dự án , nhấn nút Sửa tại mục Trạng thái công việc. Tại cửa sổ Trạng thái công việc, người dùng nhấn tick v tại đầu trạng thái muốn hiển thị, bỏ tick tại trạng thái muốn ẩn và nhấn Lưu để lưu thao tác

 

 

 

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ