Ý nghĩa : Giúp nhân viên có thể tích chọn các trường dữ liệu để hiển thị trên màn hình danh sach hàng hóa

Thao tác : Kho hàng-Hàng Hóa-Thiết lập – Tích chọn các trường hiển thị – Chọn

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.