Thiết lập hiển thị dữ liệu: Mục đích của việc thiết lập này để giúp khách hàng hiển thị hoặc không hiển thị những trường dữ liệu theo mong muốn của khách hàng. Việc thiết lập này được dùng cho module Khách hàng với các màn hình như: Thêm mới, Danh sách khách hàng, Sửa nhanh khách hàng, Liên hệ khách hàng,…

Các bước thực hiện:

Bước 1: Vào module Khách hàng

Bước 2: Nhấn nút Thao tác và chọn Thiết lập hiển thị khách hàng

Bước 3: Tích chọn các trường dữ liệu mong muốn được hiển thị tại các mục tương ứng: Danh sách khách hàng, Thêm mới-sửa nhanh khách hàng, Liên hệ trong thêm mới-sửa nhanh khách hàng. Trong đó:

Danh sách khách hàng: Tại đây chứa các trường dữ liệu trong giao diện chính. Các trường tích chọn ở mục này sẽ được hiển thị tại giao diện chính của module Khách hàng.

Thêm mới-sửa nhanh khách hàng: Tại đây chứa các trường dữ liệu về khách hàng trong màn hình thêm mới và màn hình sửa nhanh khách hàng.

Liên hệ trong thêm mới-sửa nhanh khách hàng: Tại đây chứa các trường dữ liệu về liên hệ của khách hàng trong màn hình thêm mới và màn hình sửa nhanh liên hệ của khách hàng.

Bước 4: Nhấn nút Lưu

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong form hoặc gọi 02473004666 để được hỗ trợ.