Xuất khẩu khách hàng là tính năng giúp người dùng xuất khẩu một, nhiều hay tất cả khách hàng có trong hệ thống ra dạng file excel để lưu trữ bên ngoài.

1. Xuất khẩu toàn bộ khách hàng

– Bước 1: Tại thanh menu chính người dùng chọn module Khách hàng > Khách hàng

– Bước 2: Tại màn hình danh sách khách hàng > chọn biểu tượng (…) > Xuất khẩu khách hàng

2. Xuất khẩu khách hàng được chọn

Xuất khẩu khách hàng được chọn là xuất khẩu các khách hàng mà người dùng mong muốn ra dạng file excel. Các bước thực hiện như sau:

– Bước 1: Tại thanh menu chính người dùng chọn module Khách hàng > Khách hàng

– Bước 2: Tại màn hình danh sách khách hàng > Tích chọn khách hàng cần xuất > chọn biểu tượng (…) > Xuất khẩu khách hàng

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.