Xuất khẩu khách hàng là tính năng giúp người dùng xuất khẩu một ,nhiều hay tất cả khách hàng có trong hệ thống ra dạng file excel.

XUẤT KHẨU KHÁCH HÀNG CÓ TRONG HỆ THỐNG.

Để xuất khẩu tất cả khách hàng có trong hệ thống thì cần phải thực hiện các bước sau:

• Bước 1 : Vào module khách hàng -> chọn chức năng khách hàng.

  • Bước 2 : Click button ba chấm   -> Chọn xuất khẩu khách hàng  -> Tất cả khách hàng có trong hệ thống sẽ được xuất ra dạng file excel.

XUẤT KHẨU CÁC KHÁCH HÀNG ĐƯỢC CHỌN.

Xuất khẩu khách hàng được chọn là xuất khẩu các khách hàng mà người dùng mong muốn ra dạng file excel. Các bước thực hiện như sau:

• Bước 1 : Vào module khách hàng -> chọn chức năng khách hàng.

• Bước 2 : Click vào ô tích tương ứng tại những khách hàng mong muốn xuất ra.

  • Bước 3: Click button ba chấm -> Chọn xuất khẩu khách hàng  -> Các khách hàng vừa được chọn sẽ được xuất ra dạng file excel.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.