Thiết lập quy trình: Mục đích của tính năng này giúp người dùng thiết lập ra quy trình làm việc phù hợp với nhu cầu sử dụng phần mềm , thiết lập những trường hiển thị trong các module sao cho hợp lí phục vụ cho quá trình làm việc của người dùng.

Cách thêm mới quy trình:

Bấm vào  -> Nhấn vào “Thiết lập quy trình” -> Nhấn vào nút “Thêm mới” -> Nhập tên quy trình -> Nhấn chọn các phương thức/công thức tính toán phù hợp với nghiệp vụ làm việc của công ty -> Nhấn chọn những trường muốn cho hiển thị trong các module -> Lưu.

Chú ý:

  • Khi thêm mới quy trình, nếu người dùng tích chọn đó là quy trình mặc định thì quy trình đó sẽ được áp dụng vào phần mềm.
  • Phương thức tính giá vốn: nếu người dùng chọn tính theo phiếu nhập thì giá vốn của hàng hóa sẽ được tính theo giá của hàng hóa đó trong phiếu nhập hàng hóa gần nhất, còn nếu chọn tính theo chu kì thì giá vốn của hàng hóa sẽ được tính theo giá trị trung bình của các giá trong phiếu nhập trong khoảng thời gian mà khách hàng chọn.
  • Lãi lỗ trong hợp đồng : tùy theo lựa chọn của người dùng có thuế/không thuế/hợp đồng mua vào mà lãi lỗ của hợp đồng sẽ được áp dụng công thức tương ứng.
  • Tính tiền kích thước: nếu người dùng tích chọn thì giá trị hợp đồng sẽ được tính thêm tiền giá trị kích thước của hàng hóa + giá xuất.
  • Cảnh báo hết hạn :  nếu tích chọn thì những hợp đồng tính từ ngày hiện tại đến ngày kết thúc bằng số ngày nhắc hết hạn hợp đồng được thiết lập trong tham số hệ thống thì sẽ đẩy thông báo ra màn hình trang chủ.
  • Đặt lịch CSKH(hợp đồng) : nếu tích chọn tính năng này thì sau khi thêm mới hợp đồng sẽ tạo ra các giao dịch chăm sóc kh ách hàng theo lịch chăm sóc khách hàng mà người dùng đã thiết lập trong danh mục “Lịch CSKH“.
  • Thanh toán nhanh: Nếu tích chọn tính năng này thì khi người dùng tạo mới hợp đồn g xong sẽ tự động tạo luôn một phiếu thanh toán cho hợp đồng.
  • Có thanh toán: là thiết lập khi hợp đồng có thanh toán thì trạng thái của hợp đồng sẽ tự động chuyển sang trạng thái đó.
  • Thanh toán hết: là thiết lập khi hợp đồng thanh toán hết thì sẽ chuyển sang trạng thái đã thiết lập đó.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.