Thông tin chi nhánh là nơi lưu trữ và hiển thị các chi nhánh của doanh nghiệp (nếu có).

1. Thêm mới chi nhánh

– Bước 1: Tại thanh menu chính, người dùng click bánh răng cài đặt > chọn Thông tin chi nhánh

– Bước 2: Tại màn hình danh sách chi nhánh > Thêm mới

– Bước 3: Tại màn hình thêm mới nhập đầy đủ thông tin tại các trường bắt buộc > Lưu

2. Sửa chi nhánh

– Bước 1: Tại màn hình danh sách chi nhánh > chọn biểu tượng Sửa

– Bước 2: Tại màn hình chỉnh sửa Chi nhánh, người dùng điền các trường đủ các trường theo thông tin cần chỉnh sửa > Cập nhật

3. Xóa chi nhánh

– Bước 1: Tại màn hình danh sách chi nhánh > chọn biểu tượng Sửa

– Bước 2: Tại màn hình sửa chi nhánh > Xóa

– Bước 3: Trong Pop-up Xác nhận xóa, người dùng chọn Xóa để xóa phòng ban hoặc Không để hủy thao tác

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.