Một hợp đồng có thể chia nhỏ thành nhiều đợt thanh toán. Tính năng nhắc tiến độ thanh toán ở phần Công nợ ngoài màn hình trang chủ giúp người dùng có thể biết được tiến độ thanh toán của những hợp đồng sắp tới hạn cần phải thanh toán.


Trong đó:

Thanh toán thực tế: Là tổng số tiền các khách hàng đã thanh toán trong đợt tiến độ thanh toán này.

– Phải thanh toán: Là tổng số tiền các khách hàng phải thanh toán trong đợt tiến độ thanh toán này.

Lưu ý: Để hiển thị tiến độ thanh toán ngoài màn hình dashboard, người dùng cần thiết lập nhắc tiến độ thanh toán tại “Tham số hệ thống”.

Ví dụ: Khách hàng A, có mã hợp đồng HD1 có giá trị hợp đồng là 50 triệu, với 2 tiến độ thanh toán:

  • Thanh toán đợt 1 ngày 04/07/2020 với 50% giá trị hợp đồng
  • Thanh toán đợt 2 ngày 04/08/2020 với 50% giá trị hợp đồng

Tính năng nhắc tiến độ thanh toán sẽ nhắc trước những tiến độ sắp tới hạn thanh toán.

Thao tác để hiển thị tiến độ thanh toán ngoài màn hình dashboard như sau:

Bước 1: Thiết lập nhắc tiến độ thanh toán trong tham số hệ thống để trước bao nhiêu ngày tới tiến độ cần thanh toán sẽ hiển thị ở ngoài màn hình dashboard.


Bước 2: Thêm mới hợp đồng chưa thanh toán:

 

Bước 3: Thêm tiến độ thanh toán vào hợp đồng:

Bước 4: Quay lại màn hình trang chủ, hiển thị nhắc tiến độ thanh toán đợt 1 của mã hợp đồng HD1. (Do tiến độ thanh toán đang nhắc trước 7 ngày)


Bước 5: Click vào “Tiến độ thanh toán” màn chi tiết những tiến độ sắp tới hạn cần thanh toán hiển thị: