Trạng thái duyệt là thứ tự từng bước người dùng thiết lập và phân quyền cho người dùng. Ai được phân quyền mới được phép vào duyệt trạng thái đó. Trạng thái duyệt được coi giống như một chữ ký, xác nhận rằng phiếu nhập, phiếu xuất hay hợp đồng bán ra đó đã được duyệt ký đến bước nào.

1. Thêm mới trạng thái duyệt

– Bước 1: Tại thanh menu chính, người dùng click bánh răng cài đặt > chọn Trạng thái duyệt

– Bước 2: Tại màn hình danh sách Trạng thái duyệt > chọn Thêm mới

– Bước 3: Nhập tên trạng thái duyệt, tùy chọn trạng thái duyệt cho hợp đồng bán ra/phiếu nhập/phiếu xuất > Lưu

2. Thay đổi thứ tự các bước trạng thái duyệt

– Bước 1: Tại màn hình danh sách Trạng thái duyệt > chọn Thay thứ tự các bước

– Bước 2: Màn hình Thay thứ tự các bước hiển thị, người dùng tùy chỉnh các bước trạng thái duyệt theo mong muốn > Cập nhật

3. Cấp quyền trạng thái duyệt

– Bước 1: Tại màn hình danh sách Trạng thái duyệt > chọn biểu tượng Cấp quyền tại trạng thái duyệt đang muốn phân quyền cho nhân viên

– Bước 2: Tại màn Chi tiết quyền duyệt, tích chọn nhân viên được quyền duyệt bước duyệt đó > Cấp quyền để lưu lại thiết lập

4. Sửa trạng thái duyệt

– Bước 1: Tại màn hình danh sách Trạng thái duyệt > chọn biểu tượng Sửa

– Bước 2: Thay đổi các thông tin cần thay đổi > Cập nhật để lưu lại

5. Xóa trạng thái duyệt

– Tại màn hình danh sách trạng thái duyệt > chọn biểu tượng Xóa.

– Hiển thị thông báo đã xóa thành công, và yêu cầu người dùng thiết lập lại thứ tự các bước duyệt

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.