Trạng thái duyệt là thứ tự từng bước người dùng thiết lập và phân quyền cho người dùng. Ai được phân quyền mới được phép vào duyệt trạng thái đó. Trạng thái duyệt được coi giống như một chữ ký, xác nhận rằng phiếu nhập, phiếu xuất hay hợp đồng bán ra đó đã được duyệt ký đến bước nào.

1, Thêm mới trạng thái duyệt

Bước 1: Cài đặt => Trang thái duyệt:

Bước 2: Màn trạng thái duyệt hiển thị => Chọn button thêm mới:

Bước 3: Nhập tên trạng thái duyệt, tùy chọn trạng thái duyệt cho hợp đồng bán ra/phiếu nhập/phiếu xuất, mô tả (không bắt buộc) => Bấm Lưu:

2, Thay đổi thứ tự các bước trạng thái duyệt

Bước 1: Tại màn trạng thái duyệt, click chọn button “Thay thứ tự các bước”:

Bước 2: Màn Thay thứ tự các bước hiển thị, người dùng tùy chỉnh các bước trạng thái duyệt theo mong muốn => Bấm Cập nhật:

3, Cấp quyền trạng thái duyệt

Bước 1: Tại màn trạng thái duyệt => Click chọn hành động “Cấp quyền” tại trạng thái duyệt đang muốn phân quyền cho nhân viên:

Bước 2: Tại màn Chi tiết quyền duyệt, tích chọn nhân viên được quyền duyệt trạng thái này => Bấm Cấp quyền để lưu lại thiết lập vừa cài đặt:

4, Sửa trạng thái duyệt

Bước 1: Tại màn trạng thái duyệt, chọn hành động “Sửa” tại trạng thái duyệt muốn chỉnh sửa:

Bước 2: Màn chỉnh sửa trạng thái duyệt hiển thị, người dùng sửa lại thông tin trạng thái duyệt theo mong muốn => Bấm “Cập nhật” để lưu thay đổi:

5, Xóa trạng thái duyệt

Bước 1: Tại màn trạng thái duyệt, chọn hành động “Xóa” tại trạng thái duyệt muốn xóa:

Bước 2: Hiển thị thông báo xóa thành công: