Khi có một sản phầm nào đã hết hạn bảo hành hoặc sản phẩm đấy đã không còn tồn tại trong kho hàng nữa thì người dùng sẽ thực hiện chức năng xóa sản phẩm bảo hành.

Các bước xóa sản phầm bào hành :

  • Bước 1: Vào chức năng sản phầm -> Sản phầm bảo hành.

  • Bước 2: Click vào một sản phẩm mà người dùng muốn sửa.
  • Bước 3: Click vào button sửa.

  • Bước 4: Click vào button xóa.
  • Bước 5: Màn hình hiển thị xác nhận xóa.

Nếu muốn xóa thì click button xóa, nếu không thì click button trở về.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.