Xóa Web form: Khi không muốn sử dụng những form đã tạo, người dùng có thể xóa form đó đi.

Các bước thực hiện xóa như sau:

  • Bước 1: Vào chức năng Maketing -> Chọn Web form.

  • Bước 2: Tại danh sách web form chọn 1 web form muốn sửa.
  • Bước 3: Click button xóa.

Hiển thị thông báo xóa thành công, web form vừa rồi không còn hiển thị trong danh sách.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.