Hiện nay trong tất cả các doanh nghiệp bán hàng, Cơ hội là một yếu tố quan trọng nhất để tạo ra doanh thu cho doanh nghiệp. Trong doanh nghiệp, tất cả các giao dịch đều phải trải qua một chu kỳ bán hàng hoàn chỉnh, bắt đầu với việc xác định khách hàng tiềm năng và kết thúc với kết quả có triển vọng hay không. Chính xác, một Cơ hội cung cấp thông tin sau cho quản lý bán hàng:

+ Đối tượng khách hàng

+ Nguồn, kiểu, trạng thái cơ hội

+ Xác suất thành công

+ Doanh số kỳ vọng

+ Thời gian tạo, thời gian kết thúc