Báo cáo chăm sóc khách hàng là báo cáo tổng hợp số lượng khách hàng mới, số lượng giao dịch, số lượng báo giá, số lượng hợp đồng và tỉ lệ chuyển đổi trong một khoảng thời gian

Các  bước thực hiện để xuất báo cáo

Bước 1: Báo cáo -> Báo cáo khách hàng -> Báo cáo chăm sóc khách hàng

Bước 2: Chọn phòng ban (nếu cần ) hoặc chọn nhân viên (nếu cần), nhập khoảng thời gian để xuất báo cáo

Bước 3: Chọn định dạng để xuất báo cáo

Mẫu báo cáo “Xuất pdf” sau khi xuất ra sẽ có định dạng như sau:

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.