Báo cáo khách hàng không tái kí hợp đồng  là báo cáo tổng hợp lại toàn bộ khách hàng không có hợp đồng trong khoảng thời gian được chọn

Cách xuất báo cáo

Bước 1: Báo cáo -> Báo cáo khách hàng -> Báo cáo khách hàng không tái kí hợp đồng

Bước 2: Nhập khoảng thời gian cần xuất báo cáo

Bước 3: Chọn định dạng để xuất báo cáo

Mẫu báo cáo “Xuất pdf” sau khi xuất ra sẽ có định dạng như sau:

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.