Báo cáo chi tiết tồn kho là báo cáo thể hiện chi tiết số lượng hàng hóa tồn kho, số lượng hàng hóa nhập, xuất theo thời gian nhập, xuất hàng hóa.

Cách xuất báo cáo

Bước 1: Báo cáo -> Báo cáo kho ->Báo cáo chi tiết xuất nhập tồn

Bước 2: Nhâp thông tin hàng hóa cần tìm kiếm (nếu  cần ),  chọn kho hàng (nếu cần ),  nhập khoảng thời gian cần xuất báo cáo, chọn hiển thị hàng hóa -> Nhấn nút Tìm kiếm

Bước 3: Tích chọn hàng hóa cần để xuất báo cáo -> Chọn định dạng để xuất báo cáo

Mẫu báo cáo “Xuất pdf” sau khi xuất ra sẽ có định dạng như sau:

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.