Báo cáo xuất nhập tồn là báo cáo tổng hợp số lượng hàng hóa tồn kho, tổng số lượng hàng hóa nhập, xuất theo thời gian nhập, xuất hàng hóa.

Số lượng hàng hóa trong báo cáo được tính theo ngày nhập, xuất hàng hóa chứ không phải là ngày tạo phiếu nhập, phiếu xuất hàng hóa.

Ví dụ: Hàng hóa 1 được nhập số lượng 5 vào kho 1. Ngày tạo phiếu nhập là ngày 01/01/2018 nhưng ngày nhập hàng là ngày 02/01/2018, thì khi người dùng xuất báo cáo trong ngày 01/01/2018 => số lượng hàng hóa 1 trong kho =0, nếu xuất báo cáo trong ngày 01/01/2018 đến 02/01/2018 => số lượng hàng hóa 1 trong kho =5.

Cách xuất báo cáo

Bước 1: Báo cáo -> Báo cáo kho -> Báo cáo tổng hợp xuất nhập tồn

Bước 2: Nhâp thông tin hàng hóa cần tìm kiếm (nếu  cần ),  chọn kho hàng (nếu cần ),  nhập khoảng thời gian cần xuất báo cáo, chọn hiển thị hàng hóa -> Nhấn nút Tìm kiếm

Bước 3: Tích chọn hàng hóa cần để xuất báo cáo -> Chọn định dạng để xuất báo cáo

Mẫu báo cáo “Xuất pdf” sau khi xuất ra sẽ có định dạng như sau:

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.