Báo cáo giao dịch khách hàng là báo cáo tổng hợp lại số lượng giao dịch của khách hàng trong một khoảng thời gian

Cách xuất báo cáo

Bước 1: Báo cáo -> Báo cáo khách hàng -> Báo cáo giao dịch khách hàng

Bước 2: Chọn chủ sở hữu (nếu cần), nhập tên khách hàng (nếu  cần ), chọn trạng thái giao dịch (nếu cần), nhập khoảng thời gian cần  xuất báo cáo -> Nhấn nút tìm kiếm

Bước 3: Tích chọn khách hàng cần xuất báo cáo -> Chọn định dạng để xuất báo cáo

Báo cáo “Xuất pdf” sẽ có định dạng như sau:

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.