Báo cáo mua hàng theo nhà cùng cấp là báo cáo thể hiện chi tiết số lượng của mỗi hàng hóa được mua vào trong từng hợp  đồng của mỗi nhà cung cấp , trong khoảng thời gian xuất báo cáo.

Cách xuất báo

Bước 1: Báo cáo -> Báo cáo mua hàng-> Báo cáo mua hang theo nhà cung cấp

Bước 2: Tích chọn nhà cung cấp cần  xuất -> Chọn định dạng để xuất báo cáo

Mẫu báo cáo “Xuất pdf” sau khi xuất ra sẽ có định dạng như sau:

*Lưu ý:  Xuất ra báo cáo chỉ xuất trên các hợp đồng có tính toán công nợ

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.