Báo cáo tiến độ thanh toán là báo cáo tổng hợp lại các xem tiến độ thanh toán của hợp đồng bán ra trong một khoảng thơi gian nhất định

Cách xuất báo cáo

Bước 1: Báo cáo bán hàng -> Báo cáo công nợ -> Báo cáo tiến độ thanh toán

Bước 2: Nhập khoảng thời gian, Chọn nhân viên muốn thanh toán

Bước 3: Chọn định dạng của báo cáo muốn xuất ra

Mẫu báo cáo “Xuất pdf” sau khi xuất ra sẽ có định dạng như sau:

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.