Báo cáo thu chi là báo cáo tổng hợp thu chi của công ty trong  một khoảng thời gian dựa trên các phiếu ở trạng thái là đã xác nhận, giúp kế toán có một cách hình dùng tổng quan nhất về để cân đối thu chi trong khoảng thời gian tiếp theo.

Cách xuất báo cáo

Bước 1: Báo cáo -> Báo cáo công nợ ->Báo cáo  thu chi

Bước 2: Chọn loại báo cáo: Sổ quỹ tiền mặt  hay Thu/chi ngân hàng, nhập khoảng thời gian cần báo cáo

Bước 2.1: Xuất báo cáo sổ quỹ tiền mặt – Chọn loại Phiếu thu hoặc Phiếu chi, chọn Sổ qũy tiền mặt muốn xuất

Bước 2.2: Xuất báo cáo Thu/chi ngân hàng – Chọn hình thức muốn xuất,  chọn tài khoản ngân hàng muốn xuất

Bước 3: Chọn hình thức muốn xuất báo cáo

Mẫu báo cáo “Xuất pdf” sau khi xuất ra sẽ có định dạng như sau:

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.