Báo cáo chi tiết công nợ theo  nhà cung cấp là báo cáo chi tiết công nợ của nhà cung cấp trong các hợp đồng mua vào  ở trạng thái có tính toán công nợ tính tới thời điểm xuất báo cáo.

Cách xuất báo cáo

Bước 1: Báo cáo -> Báo cáo công nợ -> Báo cáo chi tiết công nợ theo nhà cung cấp

Bước 2: Chọn loại nhà cung cấp hoặc chọn nhà cung cấp, nhập khoảng thời gian cần xuất báo cáo

Bước 3: Chọn hình thức cần xuất báo cáo

Mẫu báo cáo “Xuất pdf” sau khi xuất ra sẽ có định dạng như sau:

*Lưu ý:  Xuất ra báo cáo chỉ xuất trên các hợp đồng có tính toán công nợ

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.