Báo cáo tổng hợp công nợ theo nhà cung cấp  là báo cáo tính tổng công nợ trong các hợp đồng mua vào của các nhà cung cấp ở trạng thái có tính toán công nợ tính tới thời điểm xuất báo cáo.

Cách xuất báo cáo

Bước 1: Báo cáo -> Báo cáo công nợ -> Báo cáo công nợ theo nhà cùng cấp

Bước 2: Chọn loại nhà cung cấp hoặc chọn nhà cung cấp, Nhập khoảng thời gian cần xuất báo cáo

Bước 3: Chọn hình thức xuất báo cáo

Mẫu báo cáo “Xuất pdf” sau khi xuất ra sẽ có định dạng như sau:

  • Giá trị hợp đồng  là tổng tất  giá trị tất cả các hợp đồng mua vào của nhà cung cấp phát sinh trong khoảng thời gian xuất báo cáo
  • Đã thanh toán tổng giá trị các phiếu thanh toán đã xác nhận trong khoảng thời gian xuất báo cáo.
  • Phải trả  là tổng số tiền còn nợ phải trả cho nhà cung cấp

*Lưu ý:  Xuất ra báo cáo chỉ xuất trên các hợp đồng có tính toán công nợ

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.