Báo cáo tổng hợp công việc là báo cáo tổng hợp các giao dịch theo từng loại giao dịch của từng nhân viên phụ trách giao dịch trong khoảng thời gian xuất báo cáo, không phụ thuộc vào trạng thái giao dịch

Cách xuất báo cáo

Bước 1: Báo cáo -> Báo cáo công việc -> Báo cáo tổng hợp công việc

Bước 2: Chọn Phòng ban, Chọn trạng thái, Nhập khoảng thời gian

Bước 3: Chọn định dạng để xuất báo cáo

Báo cáo “Xuất pdf” sẽ có định dạng như sau: