Báo cáo KPi tổng hợp sẽ tổng hợp lại số lượng Giao dịch, Báo giá, Cơ hội, Đơn hàng, Hợp đồng, Doanh thu, Thanh toán, Công nợ cộng dồn trong một khoảng thời gian

Các xuất báo cáo:

Bước 1: Báo cáo -> Báo cáo công việc -> Báo cáo KPi tổng hợp

Bước 2: Chọn phòng ban, Trạng thái của user, Nhập khoảng thời gian cần xuất báo cáo

Bước 3: Chọn định dạng để xuất báo cáo

Mẫu báo cáo “Xuất pdf” sau khi xuất ra sẽ có định dạng như sau:

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.