Báo cáo chi tiết công việc là báo cáo xuất ra toàn bộ thông tin, nội dung chi tiết từng giao dịch cần thực hiện của từng nhân viên, phòng ban mà không phụ thuộc vào trạng thái của giao dịch. Trong báo cáo này, người dùng có thể lựa chọn xuất báo cáo theo nhóm người dùng hoặc xuất theo loại công việc. Khi xuất báo cáo người dùng chỉ cần lựa chọn thiết lập 1 trong các tiêu chí muốn xuất báo cáo hoặc nếu không thiết lập thì toàn bộ giao dịch sẽ được xuất ra.

Cách xuất báo cáo

Bước 1: Báo cáo -> Báo cáo công việc -> Báo cáo chi tiết công việc

Bước 2: Người dùng chọn một trong số các tiêu chí sau để xuất báo cáo: Chọn Phòng ban, chọn Loại công việc, chọn Nhân viên, chọn Trạng thái của giao dịch, nhập khoảng thời gian theo Ngày bắt đầu hoặc Hạn hoàn thành hoặc Ngày hoàn thành

Bước 3: Xuất báo cáo

  • Xuất báo cáo theo nhóm người dùng

Mẫu báo cáo “Xuất pdf” sau khi xuất ra sẽ có định dạng như sau:

  • Xuất báo cáo theo loại công việc

Mẫu báo cáo “Xuất pdf” sau khi xuất ra sẽ có định dạng như sau:

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.