Báo cáo tổng hợp doanh số theo nhân viên : Là báo cáo tính tổng số doanh thu, nợ đầu, nợ cuối, hoa hồng, giá trị hàng trả lại, giá trị tiền đã xác nhận thanh toán của những hợp đồng đang ở trạng thái có tính toán công nợ của mỗi nhân viên.

Cách xuất báo cáo

Bước 1: Báo cáo -> Báo cáo bán hàng -> Báo cáo tổng hợp doanh số theo nhân viên

Bước 2: Chọn phong ban, chọn nhân viên, chọn loại hợp đồng, chọn trạng thái hợp đồng, nhập khoảng thời gian cần xuất báo cáo, chọn trạng thái của nhân viên

Bước 3: Xuất báo cáo

  • Xuất báo cáo tổng hợp

Người dùng chọn định dạng để xuất báo cáo

Mẫu báo cáo “Xuất pdf” sau khi xuất ra sẽ có định dạng như sau:

       Nợ đầu: Là tổng số nợ của những hợp đồng ở trạng thái có tính toán công nợ tính từ thời gian ngày bắt đầu         xuất báo cáo trở về trước.

      Trả lại:  Là tổng giá trị hàng trả lại tính trong thời gian xuất báo cáo.

      Doanh thu : Bằng tổng giá trị của những hợp đồng có tính toán công nợ trừ đi giá trị hàng trả lại trong khoảng        thời gian xuất báo cáo và cộng với tiền hoa hồng của nhân viên trong mỗi hợp đồng.

     Thanh toán : Tổng giá trị tiền thanh toán của các hợp đồng ở trạng thái đã xác nhận tính trong khoảng thời             gian xuất báo cáo.

     Nợ cuối: Tổng giá trị nợ chưa trả của những hợp đồng có tính toán công nợ, đã trừ đi giá trị hàng trả lại (tính             theo trừ nợ) và trừ đi số tiền thanh toán đã xác nhận.

  • Xuất báo cáo dạng biểu đồ: Để có cái nhìn và đánh giá tổng quan được tổng số doanh thu của nhân viên trong thời gian xuất báo cáo, người dùng có thể lựa chọn cách xuất báo cáo theo dạng biểu đồ để dễ đánh giá hơn.

Người dùng chọn định dạng là xuất biểu đồ

” Xuất biểu đồ pdf ” như sau:

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.