Báo cáo nguyên nhân  cơ hội thất bại là một báo cáo tổng quan giúp người dùng biết được nguyên nào nào làm cho các cơ hội của mình bị thất bại nhiều nhất trong một khoảng thời gian

Bước 1: Báo cáo -> Báo cáo bán hàng -> Báo cáo nguyên nhân cơ hội thất bại

Bước 2: Chọn khoảng thời gian

Bước 3: Nhấn nút Xuất biểu đồ

Mẫu biểu đồ xuất ra có dạng như sau: