Báo cáo tổng hợp cơ hội là báo cáo tổng hợp lại số lượng hàng hóa có trong các cơ hội cho người bán hàng và cấp quản lí của mình

Bước 1: Báo cáo -> Báo cáo bán hàng ->Báo cáo tổng hợp cơ hội.

Bước 2: Nhập khoảng thời gian cần xuất báo cáo

Bước 3: Chọn định dạng xuất báo cáo

Mẫu báo cáo xuất “pdf” có định dạng như sau:

  • Tổng tiền = Giá xuất của hàng hóa * Số lượng hàng hóa