Báo cáo tổng hợp doanh thu theo khách hàng sẽ tính tổng giá trị hợp đồng bán ra có tính toán công nợ theo từng khách hàng. Để xem hợp đồng có tính toán công nợ không, người dùng có thể xem lại module Trạng thái hợp đồng.

Ý nghĩa của các chỉ số:

 • Mã khách hàng: Mã khách hàng
 • Tên khách hàng: Tên khách hàng
 • Địa chỉ: Địa chỉ đăng ký kinh doanh
 • Số điện thoại: Số điện thoại khách hàng
 • Email: Email của khách hàng
 • Chủ sở hữu: Chủ sở hữu khách hàng
 • Doanh thu: Là tổng giá trị hợp đồng có tính toán công nợ của khách hàng tính theo ngày bắt đầu  trong khoảng thời gian tìm kiếm – Trả lại
 • Trả lại: Tổng số tiền trả lại của hợp đồng có tính toán công nợ của khách hàng tính theo ngày bắt đầu trong khoảng thời gian tìm kiếm và ngày trả lại tiền trong thời gian tìm kiếm
 • VAT : tổng số tiền thuế của hợp đồng có tính toán công nợ của khách hàng tính theo ngày bắt đầu trong khoảng thời gian tìm kiếm
 • Chi phí : Tổng số khoản chi của hợp đồng có tính toán công nợ của khách hàng tính theo ngày bắt đầu trong khoảng thời gian tìm kiếm và ngày chi phí trong thời gian tìm kiếm
 • Ghi chú : Ghi chú  khách hàng

Để xuất báo cáo theo định dạng này, người dùng thực hiện các bước sau:

Bước 1: Vào module Tổng hợp doanh thu theo khách hàng

Bước 2: Nhấn chọn các tiêu chí xuất báo cáo. Tại đây cho phép người dùng xuất báo cáo theo các tiêu chí:

 • Nhóm khách hàng
 • Khoảng thời gian
 • Loại hợp đồng
 • Trạng thái hợp đồng

Bước 3: Nhấn chọn định dạng xuất báo cáo

Báo cáo xuất định dạng pdf như sau:

Trong đó:

 • Doanh thu = Tổng giá trị các hợp đồng của khách hàng đó.
 • VAT = Tổng giá trị thuế các hợp đồng của khách hàng.

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.