Mỗi khách hàng khi thêm mới vào hệ thống phần mềm của CRMVIET có thể được phân loại vào nhiều nhóm loại khách hàng khác nhau, để đánh giá xem khách hàng thuộc nhóm loại khách hàng nào mang về doanh thu cho công ty nhiều hơn thì người dùng có thể xuất báo cáo tổng hơp doanh thu theo loại khách hàng. Báo cáo Tổng hợp doanh thu theo loại khách hàng được tính trên hợp đồng bán ra có tính toán công nợ. Để biết hợp đồng có tính toán công nợ không, người dùng có thể thâm khảo module Trạng thái hợp đồng.

Ý nghĩa của các chỉ số:

  • Nhóm khách hàng: Nhóm khách hàng của khách hàng
  • Số lượng khách hàng: Số lượng khách hàng có trên hệ thống thuộc nhóm khách hàng
  • Số lượng hợp đồng: Số lượng hợp đồng của khách hàng thuộc nhóm khách hàng có ngày bắt đầu trong khoảng thời gian tìm kiếm
  • Trả lại: số tiền trả lại trong khoảng thời gian tìm kiếm và thuộc hợp đồng có tính toán công nợ có ngày bắt đầu trong khoảng thời gian tìm kiếm
  • Doanh thu = Giá trị hợp đồng của tất cả hợp đồng có ngày bắt đầu trong khoảng thời gian tìm kiếm – Trả lại

Để xuất được báo cáo này, người dùng thực hiện các thao tác sau:

Bước 1: Vào module Tổng hợp doanh thu theo loại khách hàng

Bước 2: Nhấn chọn các tiêu chí muốn xuất báo cáo. Tại đây cho phép xuất báo cáo theo 2 tiêu chí là khoảng thời gian và loại khách hàng. Trong đó, khoảng thời gian là bắt buộc chọn.

Bước 3: Nhấn chọn định dạng xuất báo cáo

Báo cáo xuất ra theo định dạng pdf sẽ như sau:

Trong đó:

  • Số lượng khách hàng : Là tổng số lượng khách hàng thuộc nhóm khách hàng đó trong khoảng thời gian xuất báo cáo.
  • Số lượng hợp đồng : Là tổng số lượng hợp đồng của những khách hàng thuộc nhóm khách hàng đó trong khoảng thời gian xuất báo cáo.
  • Trả lại : Tổng giá trị hàng hóa bị trả lại của những khách hàng thuộc nhóm khách hàng đó, tính trong thời điểm xuất báo cáo.
  • Doanh thu : Bằng tổng giá trị các hợp đồng có tính toán công nợ trừ đi tổng giá hàng hóa bị trả lại tính trong khoảng thời gian xuất báo cáo

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.