Cập nhật hệ thống : Là chức năng giúp khách hàng cập nhật lại toàn bộ dữ liệu trên phần mềm trước khi sửa lỗi hệ thống, hay sau khi update lại phần mềm.

Cách thực hiện:

Cách 1: Nhấn vào  -> Nhấn chọn câp nhật hệ thống -> Nhấn vào nút cập nhật.

Cách 2: Nhấn vào  -> Nhấn chọn cập nhật hệ thống -> Nhấn vào cập nhật khác -> Viết câu lệnh truy vấn -> Nhấn nút thực hiện.

Chú ý: Trước khi thực hiện cập nhật hệ thống, người dùng nên sao lưu dữ liệu lại để nếu thực hiện không đúng thì vẫn có thể lấy lại được dữ liệu cũ.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.