Check trùng thông tin khách hàng giúp người dùng không nhập lên những khách hàng đã có thông tin trên phần mềm. Tùy thuộc đặc thù công việc của mỗi doanh nghiệp mà người dùng thiết lập check trùng những thông tin khách hàng khác nhau.

  • Thiết lập check trùng thông tin khách hàng

Thông tin khách hàng có thể check trùng theo các tiêu chí sau: tên khách hàng, mã khách hàng, email, số điện thoại, số fax, mã số thuế địa chỉ văn phòng, mô tả, sinh nhật.

Để thiết lập check trùng thông tin khách hàng, người dùng thao tác như sau:

Cài đặt  – Thiết lập trùng lặp dữ liệu – Thiết lập – Tích  tương ứng với những tiêu chí muốn check trùng thông tin khách hàng – Cập nhật

Ví dụ: Thiết lập check trùng email khách hàng

Khách hàng A có trên phần mềm có email anha@gmail.com. Khi thêm mới khách hàng nhập khách hàng B có email anha@gmail.com phần mềm sẽ hiển thị thông báo: Email đã tồn tại trong khách hàng A thuộc chủ sở hữu xxx và không cho nhập khách hàng B lên phần mềm

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.