Chức vụ liên hệ là danh sách những chức vụ sử dụng cho việc chi tiết hóa thông tin liên hệ khi thêm mới liên hệ.

1. Thêm mới chức vụ

Bước 1: Click icon  tại thanh menu, chọn Chức vụ liên hệ

Hình 1

Bước 2: Tại màn Chức vụ, chọn Thêm mới

Hình 2

Bước 3: Nhập tên chức vụ (bắt buộc) và mô tả chức vụ. Sau đó Lưu để hoàn thành thêm mới chức vụ

Hình 3

2. Sửa chức vụ liên hệ

Bước 1: Tại màn Chức vụ, chọn Sửa liên hệ

Hình 4

Bước 2: Tại màn Sửa chức vụ, thay đổi các thông tin Tên chức vụ & mô tả chức vụ. Sau đó chọn Cập nhật để lưu thông tin đã thay đổi

Hình 4

3. Xóa chức vụ liên hệ

Bước 1: Tại màn Chức vụ, chọn Sửa tại dòng chức vụ cần thay đổi thông tin

Bước 2: Tại màn Sửa chức vụ, Click Xóa

Hình 5

Bước 3: Màn hình hiển thị popup để xác nhận xóa chức vụ, chọn Có để đồng ý xóa, chọn Không để hủy hành động xóa chức vụ liên hệ đó.

Hình 6

4. Tìm kiếm chức vụ liên hệ

Tại màn Chức vụ, Nhập từ khóa tên chức vụ và click chọn Tìm kiếm để lọc ra những chức vụ cần tìm

Hình 7

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.