Chức vụ liên hệ là danh sách những chức vụ sử dụng cho việc chi tiết hóa thông tin liên hệ khi thêm mới liên hệ.

1. Thêm mới chức vụ liên hệ

– Bước 1: Tại thanh menu chính, người dùng click bánh răng cài đặt > chọn Chức vụ liên hệ

– Bước 2: Tại màn hình Chức vụ liên hệ > chọn Thêm mới

– Bước 3: Nhập tên chức vụ (bắt buộc) và mô tả chức vụ > Lưu

2. Sửa chức vụ liên hệ

– Bước 1: Tại màn hình danh sách Chức vụ liên hệ > chọn biểu tượng Sửa

– Bước 2: Tại màn hình Sửa chức vụ liên hệ, thay đổi các thông tin Tên chức vụ & mô tả chức vụ > Cập nhật

3. Xóa chức vụ liên hệ

– Bước 1: Tại màn hình danh sách Chức vụ liên hệ > chọn biểu tưởng Sửa

– Bước 2: Tại màn hình Sửa chức vụ liên hệ > chọn Xóa

– Bước 3: Màn hình hiển thị popup để xác nhận xóa chức vụ, chọn Xóa để đồng ý xóa, chọn Không để hủy hành động xóa chức vụ liên hệ đó.

4. Tìm kiếm chức vụ liên hệ

Tại màn Chức vụ, Nhập từ khóa tên chức vụ và click chọn Tìm kiếm để lọc ra những chức vụ cần tìm

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.