Khách hàng A có chủ sở hữu là nhân viên B. Khi nhân viên B nghỉ việc hoặc không có khả năng chăm sóc khách hàng A, tính năng chuyển chủ sở hữu sẽ chuyển khách hàng A thành nhân viên khác để chăm sóc

B1: Vào module khách hàng – Click  tương ứng với những khách hàng muốn chuyển chủ sở hữu  –> Chọn Thao tác  – > Chọn Chuyển chủ sở hữu:

Chuyển chủ sở hữu

B2: Chọn chuyển sở hữu theo phòng ban hoặc nhân viên (1) -> Chọn Copy (2).

Lưu ý: Khi chọn chuyển chủ sở hữu cho nhiều nhân viên thì click  tương ứng với chia đều số lượng khách hàng, số khách hàng muốn chuyển chủ sở hữu sẽ được chia đều theo thứ tự từ trên xuống dưới

Click  tương ứng nếu muốn chuyển giao dịch( chưa thực hiện, đang thực hiện), chia sẻ toàn bộ hợp đồng bán ra cũ, chia sẻ toàn bộ báo giá cũ, chia sẻ toàn bộ cơ hội cũ, chia sẻ toàn bộ đơn hàng cũ của khách hàng muốn chuyển chủ sở hữu cho chủ sở hữu mới.

B3: Nhấn nút Cập nhật, khách hàng sẽ được chuyển chủ sở hữu, nhấn nút Trở về khách hàng sẽ không chuyển chủ sở hữu và sẽ quay về màn hình trước đó.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ