Chuyển tiền mặt vào tài khoản và ngược lại

  • Chuyển khoản từ tiền mặt vào tài khoản ngân hàng

Là module ghi lại danh sách chứng từ chuyển tiền từ sổ quỹ  của công ty về tài khoản ngân hàng của công ty.

  • Thêm mới chứng từ :

B1: Quỹ -> Thu/chi ngân hàng -> Chọn “Chuyển TM vào TK”

B2: Nhập số tiền -> Chọn tài khoản nhận tiền-> Chọn người phụ trách -> Chọn sổ quỹ chuyển đi

B3: Nhấn “Lưu”.

 

  • Chuyển khoản từ ngân hàng vào tiền mặt

Là module ghi lại danh sách các chứng từ chuyển tiền từ ngân hàng của công ty vào các sổ quỹ của công ty.

  • Thêm mới chứng từ :

B1: Quỹ -> Thu/chi ngân hàng -> Chọn “Chuyển TK vào TM”

B2: Nhập số tiền -> Chọn tài khoản chuyển tiền-> Chọn người phụ trách -> Chọn sổ quỹ nhận tiền

B3: Nhấn “Lưu”.

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.