Danh mục là những thiết lập cơ bản cơ bản khi người dùng CrmViet phải làm khi bắt đầu sử dụng phần mềm.

Các thao tác thêm, sửa, xóa danh mục

Bước 1

Người dùng click nút More -> Click chọn module Danh mục (Hình 1)

Hình 1

Bước 2

Hiển thị màn hình Danh sách các danh mục theo module. Tại đây người dùng có thể thao tác thêm, sửa, xóa danh mục (Hình 2)

Hình 2

Thao tác thêm sửa xóa danh mục Nguồn của Tiềm năng: (Các danh mục khác thực hiện tương tự)

1. Thêm danh mục

Bước 1

Người dùng click vào Tên Tab của module chứa danh mục cần thêm mới (Ví dụ: Tab Tiềm năng) -> Click tên danh mục cần thêm mới (Ví dụ: “Nguồn”) (Hình 3)

Hình 3

Bước 2

Hiển thị pop up thêm danh mục -> Nhập tên và giá trị -> Click biểu tượng dấu (+) để Lưu (Hình 4)

Hình 4

2. Sửa danh mục

Bước 1

Người dùng click vào Tên Tab của module chứa danh mục cần sửa (Ví dụ: Tab Tiềm năng) -> Click tên danh mục cần sửa (Ví dụ: “Nguồn”) (Hình 5)

Hình 5

Bước 2

Hiển thị pop up sửa danh mục -> Click biểu tượng  để sửa -> Sửa tên & giá trị danh mục -> Click biểu tượng  để lưu thay đổi -> Click nút Đóng để không tiếp tục sửa (Hình 6)

Hình 6

3. Xóa danh mục

Bước 1

Người dùng click vào Tên Tab của module chứa danh mục cần xóa (Ví dụ: Tab Tiềm năng) -> Click tên danh mục cần xóa (Ví dụ: “Nguồn”) (Hình 7)

Hình 7

Bước 2

Hiển thị pop up danh mục -> Click biểu tượng  cạnh tên danh mục cần xóa để xóa danh mục đó -> Click nút Đóng để dừng thao tác xóa (Hình 8)

Hình 8

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.