Email marketing template là một mẫu email được soạn thảo sẵn để xây dựng các chiến dịch email marketing và được thiết kế dưới dạng một file (tập tin) HTML.

Khi gửi email có tính năng chọn mẫu email để gửi, vì vậy người dùng phải tạo mẫu trước ở module Mẫu email theo các thao tác như sau:

1. Thêm mới mẫu email

Bước 1

Người dùng click nút More -> Click vào Mẫu Email (Hình 1)

Hình 1

Bước 2

Hiển thị màn hình danh sách mẫu email -> Click nút  để thêm mới mẫu email (Hình 2)

Hình 2

Bước 3

Hiển thị pop  up chọn Mẫu email (Hình 3)

Hình 3

Lưu ý:

  • Blank template: Đây là mẫu trắng -> Khi tích chọn mẫu này thì người dùng có thể tự tạo, xây dựng mẫu email theo ý muốn của người dùng.
  • Các Mẫu email khác: Đây là các mẫu mà CRMVIET đã tạo sẵn -> Khi tích chọn những mẫu này, Người dùng  có thể sử dụng và chỉnh sửa dựa trên mẫu có sẵn này giúp việc tạo mẫu nhanh và thuận tiện hơn.

Bước 4

Hiển thị màn hình tạo mới mẫu email (Hình 4)

Hình 4

Bước 5

Nhập tên mẫu -> Click nút Lưu để tạo mẫu email, hoặc click Hủy để không tạo mẫu và quay về màn hình danh sách mẫu email. (Hình 5)

Hình 5

2. Sửa mẫu email

Bước 1

Người dùng vào module mẫu email -> click tên mẫu email cần sửa (Hình 6)

Hình 6

Bước 2

Hiển thị màn hình sửa mẫu email -> Người dùng thực hiện thao tác sửa mẫu -> Click nút Lưu để cập nhật thay đổi, hoặc click nút Hủy để không sửa mẫu và quay về màn hình danh sách. (Hình 7)

Hình 7

3. Xóa mẫu email

Bước 1

Người dùng vào module mẫu email -> tích chọn checkbox tên mẫu email cần xóa -> click nút More -> Click nút “Xóa mẫu email”(Hình 8)

Hình 8

Bước 2

Hiển thị popup xác nhận xóa -> Người dùng click nút “Xóa” để xác nhận xóa mẫu, hoặc click “Hủy” để không xóa mẫu và quay về màn hình danh sách mẫu email. (Hình 9)

Hình 9

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.