Cơ hội

Cơ hội trong thông tin chi tiết báo giá là danh sách cơ hội được gắn với báo giá. Để xem cơ hội trong báo giá người dùng thao tác như sau: Từ trang danh sách báo giá -> thông tin chi tiết báo giá-> Hiển thị bảng cơ hội. Hình 1

Hình 1

Đơn hàng

Đơn hàng trong cơ hội: Là tập hợp danh sách các đơn hàng có có có báo giá đó. Người dùng có thể thêm trực tiếp đơn hàng trong báo giá. Thao tác như sau:

Người dùng vào thông tin chi tiết báo giá -> tại tab đơn hàng -> kích nút thêm mới đơn hàng -> Hiển thị hình 2.

Hình 2

Người dùng điền đầy đủ thông tin bắt buộc trong trang thêm mới đơn hàng ->  lưu. Thông tin thêm mới sẽ hiển thị trên dảng ” Danh sách đơn hàng”.