1. Thêm mới webform

Bước 1

Người dùng click nút More -> Click module Webform (Hình 1)

Bước 2

Hiển thị màn hình danh sách webform -> người dùng click biểu tượng  để thêm mới webform (Hình 2)

Hình 2

Bước 3

Hiển thị màn hình thêm mới -> Người dùng nhập tên webform & chiến dịch webform -> Bỏ tích chọn các trường không muốn hiển thị trong webform -> Click Thiết lập (Hình 3)

Hình 3

Bước 4

Hiển thị màn hình thiết lập -> Người dùng chọn Ngôn ngữ hiển thị -> Lựa chọn Danh sách email (Khi Tiềm năng được thêm vào từ website thì sẽ được thêm vào Danh sách email này) -> Nhập tên miền(Link website sẽ gắn webform) & Url điều hướng(Link mong muốn trỏ đến khi người dùng đăng ký thành công)  -> Chỉnh sửa chiều rộng và chiều cao cho webform (Hình 4)

Hình 5

  • Lưu ý: Tên miền website gắn webform phải là HTTPS

Bước 5

Để thiết lập webform hiển thị dưới dạng pop up thì người dùng phải Tích chọn checkbox “Hiển thị dưới dạng cửa sổ” + thiết lập kích thước pop up webform (Hình 6)

Hình 6

Lưu ý: Người dùng chỉ tích chọn 1 trong 3 lựa chọn

  • Sau một khoảng thời gian:_s có nghĩa là sau một khoảng thời gian bao nhiêu giây thì pop up webform sẽ xuất hiện
  • Sau khi nội dung được scroll:_% có nghĩa là sau khi người dùng cộn trang được bao nhiêu thì pop up webform sẽ xuất hiện
  • Khi người dùng muốn đóng tab: có nghĩa là khi người dùng di chuột lên thanh tác vụ của trình duyệt thì pop up webform sẽ xuất hiện

Bước 6

Click vào Lưu & Mã nhúng -> Hiển thị script webfrom -> Người dùng copy đoạn script này rồi paste vào website để sử dụng. (Hình 7)

Hình 7

2. Sửa webform

Bước 1

Người dùng click nút More -> Click module Webform (Hình 8)

Hình 8

Bước 2

Hiển thị màn hình danh sách webform -> Click biểu tượng  cạnh tên webform cần sửa để sửa (Hình 9)

Hình 9

Bước 3

Click Tab 1,2 để sửa các trường mà người dùng muốn chỉnh sửa -> Click Lưu & Mã nhúng để Lưu thay đổi (Hình 10)

Hình 10

3. Xóa webform

Bước 1

Người dùng click nút More -> Click module Webform (Hình 11)

Hình 11

Bước 2

Người dùng tích chọn checkbox tên webform muốn xóa  ->  click More -> Click Xóa webform (Hình 12)

Hình 12

Bước 3

Hiển thị pop up xác nhận xóa -> Người dùng click Xóa để xóa webform, hoặc click nút Hủy để không xóa (Hình 13)

Hình 13

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.