Mỗi chiến dịch nhằm vào môt nhóm đối tượng khách hàng khác nhau, để tiết kiệm chi phí, hiệu quả gửi email chiến dịch hiệu quả người dùng cần tạo ra danh sách email.

Đầu tiên cần đăng nhập tài khoản mailchimp, vào lists – Nhấn Create list – Điền các trường: list name ( tên của danh sách mailchimp ), default from email address ( email dùng để gửi ), default from name ( Tên email ) – Nhấn edit

  • Thêm khách hàng vào danh sách mailchimp

Thêm khách hàng vào danh sách mailchimp trên tài khoản mailchimp thường rất khó khăn, chính vì CRMVIET đã tích hợp thêm khách hàng vào danh sách mailchimp trên phần mềm. Để thêm khách hàng người dùng thao tác như sau

Khách hàng – Tích  tương ứng với khách hàng muốn thêm vào danh sách mailchimp – Thao tác – Tạo danh sách email mailchimp – Chọn danh sách email ( Tạo trong list của tài khoản mailchimp ) – Thêm khách hàng vào list / Thêm liên hệ vào list

Khi đó danh sách email sẽ được thêm vào danh sách email đã chọn. Để xem số lượng email trong danh sách, người dùng vào Marketing – Danh sách gửi email

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.