Thông tin liên quan của khách hàng

1. Danh sách liên hệ của khách hàng

Các bước thực hiện để xem liên hệ của khách hàng

Bước 1: Khách hàng -> Chọn khách hàng

Bước 2: Tab Liên hệ sẽ hiển ra danh sách các liên hệ của khách hàng

2. Danh sách file đính kèm của khách hàng

Bước 1: Khách hàng -> Chọn khách hàng

Bước 2: Chọn Tab Đính kèm sẽ hiển thị ra danh sách file đính kèm của khách hàng

3. Danh sách ghi chú của khách hàng

Tab ghi chú của khách hàng sẽ hiển thị ra số lượng và danh sách ghi chú của khách hàng

Các bước để xem danh sách ghi chú của khách hàng

Bước 1: Khách hàng -> Chọn khách hàng

Bước 2: Tab Ghi chú

4. Danh sách hoạt động của khách hàng

Để xem danh sách hoạt động của khách hàng cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Khách hàng -> Chọn khách hàng

Bước 2: Tab Liên hệ hiển thị ra thông tin của khách hàng

5. Danh sách SMS của khách hàng 

Các bước để xem danh sách SMS của khách hàng

Bước 1: Khách hàng -> Chọn khách hàng

Bước 2: Tab SMS

6. Danh sách cơ hội của khách hàng

Các bước để xem danh sách cơ hội của khách hàng

Bước 1: Khách hàng ->Chọn khách hàng

Bước 2: Tab Cơ hội

Hiển thị toàn bộ thông tin cơ hội  của khách hàng

7. Danh sách báo giá của khách hàng

Các bước để xem danh sách báo giá của khách hàng

Bước 1: Khách hàng ->Chọn khách hàng

Bước 2: Tab Báo giá

Hiển thị toàn bộ thông tin báo giá của khách hàng

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ

8. Danh sách đơn hàng của khách hàng

Các bước để xem danh sách đơn hàng của khách hàng

Bước 1: Khách hàng -> Chọn khách hàng

Bước 2: Tab Đơn hàng

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.