Áp dụng KPI cho nhân viên có thể đặt cho toàn bộ nhân viên, cho phòng ban hoặc cho từng nhân viên. Hướng dẫn chi tiết tại Danh sách KPI