Dừng cài đặt tự động : Là cách người dùng vô hiệu hóa việc thực hiện những cài đặt tự động mà người dùng đã thêm mới, các sms/email/thông báo/evoice sẽ không còn được gửi đi nữa.

Cách thực hiện:

Cách 1: Marketing -> Cài đặt tự động -> Tại danh sách các cài đặt tự động người dùng nhấn vào  .

Cách 2: Marketing ->Cài đặt tự động -> Tại danh sách các cài đặt tự động người dùng nhấn vào  ->  Bỏ tích ở ô “Hoạt động” -> Nhấn nút “Cập nhật” để lưu lại.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.