Một dự án có thể kéo dài trong một khoảng thời gian rất lâu, để có thể quản lý tiến độ công việc một cách hiệu quả, người dùng chia dự án thành các giai đoạn nhỏ

 

1. Thêm mới giai đoạn

Bước 1: Dự án -> Danh sách dự án – Nhấn vào tên dự án muốn thêm giai đoạn – Hình 1

Hình 1

Bước 2: Tại màn hình chi tiết của dự án -> Nhấn vào biểu tượng  – Hình 2

Hình 2

 

Bước 3:Màn hình thêm mới giai đoạn hiển thị – Nhập mã, tiêu đề, ngày bắt đầu, ngày kết thúc, mô tả -> Nhấn nút Lưu – Hình 3

Hình 3

2. Sửa giai đoạn

Bước 1: Trỏ chuột  đến vị trí của giai đoạn cần sửa -> Nhấn vào biểu tượng  – Hình 4

Hình 4

 

Bước 2: Nhập thông tin cần chỉnh sửa-> Nhấn nút Lưu

 

3. Xóa giai đoạn

Bước 1: Trỏ chuột  đến vị trí của giai đoạn cần sửa -> Nhấn vào biểu tượng

Bước 2: Hiển thị popup xóa giai đoạn -> Nhấn nút Xóa

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.