Bước 1:Từ màn hình danh sách khách hàng ->  Tích chọn khách hàng->Thao tác->Gửi email

 

Bước 2: Nhập tiêu đề và  nội dung Email -> Nhấn nút Gửi