Gửi sms

Chức năng gửi SMS

Bước 1: Từ màn hình danh sách khách hàng ->  Tích chọn khách hàng->Thao tác->Gửi SMS

Bước 2: Chọn Loại brandname->Soạn nội dung SMS -> Chọn gửi cho khách hàng(hoặc liên hệ)

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ