Hoá đơn là một tài liệu thương mại do người bán phát hành cho người mua, thể hiện các sản phẩm, số lượng và giá cả cho các sản phẩm hoặc dịch vụ mà người bán đã cung cấp cho người mua.

  • Thêm mới hóa đơn

B1: Chọn Danh mục -> Chọn Quản lý chung -> Chọn Hóa đơn -> Chọn Thêm mới:

B2: Chọn hợp đồng hoặc chọn khách hàng, thêm hàng hóa hoặc thêm mới hàng hóa

B3: Chọn Lưu để lưu hóa đơn hoặc chọn Trở về để không lưu hóa đơn và trở về trang trước

  • Tìm kiếm hóa đơn

Người dùng có thể tìm kiếm hóa đơn theo một hoặc nhiều tiêu chí: mã hóa đơn, số hợp đồng, trạng thái, từ ngày, tới ngày

Người dùng có thể xuất hóa đơn ra word

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ