Tài liệu là nơi lưu trữ tất cả những tài liệu có liên quan đến công ty, doanh nghiệp.

  • Thêm tài liệu

B1: Chọn Danh mục mở rộng  -> Chọn Quản lý chung -> Chọn Tài liệu -> Chọn Upload Tài liệu:

B2: Chọn Loại tài liệu, trạng thái, mô tả. Chọn File tài liệu cần tải lên rồi chọn Upload.

B3: Chọn Lưu để lưu tài liệu hoặc chọn Trở về để không lưu tài liệu và trở về màn hình trước.

  • Tìm kiếm tài liệu

Có thể tìm kiếm tài liệu theo nhiều tiêu chí: loại tài liệu, tên tài liệu, người upload, trạng thái.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ