CrmViet hướng dẫn khách hàng sử dụng Module Đơn hàng.

1. Thêm mới đơn hàng

B1:Bán hàng – Đơn hàng – Thêm mới

B2: Chọn: Chọn khách hàng hoặc hợp đồng hoặc thêm mới khách hàng

B3:

TH1: B2 chọn: Chọn khách hàng – Hình 3a

 • Chọn khách hàng (1) – Chọn liên hệ
 • Chọn hàng hóa (2): hàng hóa có thể thêm mới hoặc chọn hàng hóa có sẵn
 • Nhập các trường bắt buộc*, các trường khác. Nhấn lưu để thêm mới đơn hàng, nhấn trở về để không thêm mới đơn hàng đó nữa và quay về màn hình trước.

TH2: B2 chọn: Hợp đồng

 • Chọn hợp đồng (1)
 • Chọn hàng hóa (2): hàng hóa có thể thêm mới hoặc chọn hàng hóa có sẵn
 • Nhập các trường bắt buộc*, các trường khác. Nhấn lưu để thêm mới đơn hàng, nhấn trở về để không thêm mới đơn hàng đó nữa và quay về màn hình trước.

TH3: B2 chọn: Thêm mới

 • Nhập thông tin khách hàng (1)
 • Chọn hàng hóa (2): hàng hóa có thể thêm mới hoặc chọn hàng hóa có sẵn
 • Nhập các trường bắt buộc*, các trường khác. Nhấn lưu để thêm mới đơn hàng, nhấn trở về để không thêm mới đơn hàng đó nữa và quay về màn hình trước.

2. Sửa đơn hàng

B1: Nhấn vào mã HĐ cần sửa

B2: Nhấn sửa

 

B3: Màn hình thông tin đơn hàng hiển thị – Hình 6

Sửa thông tin đơn hàng, nhấn cập nhật để lưu lại thông tin đơn hàng vừa sửa, nhấn trở về để không lưu thông tin đơn hàng và quay trở lại màn hình trước đó

3. Xóa đơn hàng

B1, B2 giống sửa đơn hàng

B3: Nhấn xóa – Hình 7. Màn hình thông báo hiển thị , nhấn có để xóa đơn hàng, nhấn không để không xóa đơn hàng đó nữa và quay lại màn hình thông tin đơn hàng.

4. Thay đổi trạng thái trong đơn hàng

B1: Nhấn vào mã HĐ cần thay đổi trạng thái

B2:  Next – Thay đổi trạng thái – Hình 8

 • Đơn hàng khi thêm mới sẽ ở trạng thái chưa xác nhận
 • Từ trạng thái chưa xác nhận có thể chuyển sang các trạng thái: đã xác nhận, đã giao, đã hủy bằng cách nhấn next (1) có thể back lại các trạng thái trước khi thay đổi trạng thái (2)
 • Trạng thái đã giao sẽ chuyển sang được trạng thái trả về

5. Tìm kiếm đơn hàng

Trong màn hình tiêu chí lọc đơn hàng, người dùng có thể tìm kiếm theo tiêu chí sau: mã đơn hàng, khách hàng, người giao, trạng thái, từ ngày, tới ngày.

B1: Điền thông tin vào ô tiêu chí lọc

6. Tra cứu đơn hàng

B1: Tra cứu

 

B2: Màn hình tra cứu thông tin hàng hóa trong đơn hàng hiển thị – Hình 11

 • Người dùng có thể tìm kiếm theo các tiêu chí sau: mã hàng, tên hàng, mã đơn hàng, khách hàng, từ ngày, tới ngày.
 • Điền thông tin vào ô tiêu chí lọc – Tìm kiếm để tìm kiếm các hàng hóa theo thông tin mong muốn
 • Nhấn bỏ qua để không tra cứu thông tin hàng hóa đó nữa và sẽ quay lại màn hình trước.

7. In phiếu

B1: Nhấn vào hành động in phiếu trước đơn hàng cần in

B2: Màn hình in đơn hàng hiển thị – Hình 13

 • Chọn chi nhánh: có thể chọn hoặc không
 • Nhấn xuất pdf hoặc xuất excel hoặc xuất word

8. In đơn hàng trong chi tiết đơn hàng

B1: Nhấn vào tên đơn hàng cần in

B2: Nhấn in đơn hàng

B3: Màn hình in đơn hàng hiển thị – Hình 16

 • Chọn chi nhánh: có thể chọn hoặc không
 • Nhấn xuất pdf hoặc xuất excel hoặc xuất word

9. Sinh hợp đồng trong chi tiết đơn hàng

B1: Nhấn vào tên đơn hàng muốn sinh hợp đồng

B2: Nhấn sinh hợp đồng

B3: Màn hình thông tin hợp đồng hiển thị – Hình 18

Thông tin hợp đồng giống thông tin đơn hàng. Người dùng có thể sửa thông tin hợp đồng, nhấn lưu để thêm mới hợp đồng, nhấn trở về để không thêm mới hợp đồng đó nữa và quay về màn hình trước

10. Sinh phiếu xuất

 • Đơn hàng ở trạng thái: đã xác nhận, đã giao sẽ có nút sinh phiếu xuất

B1: Nhấn vào tên đơn hàng muốn sinh phiếu xuất

B2: Nhấn sinh phiếu xuất

B3: Màn hình thông tin phiếu xuất hiển thị – Hình 20

Thông tin phiếu xuất giống thông tin đơn hàng. Người dùng có thể sửa thông tin phiếu xuất, nhấn lưu để thêm mới phiếu xuất, nhấn trở về để không thêm mới phiếu xuất đó nữa và quay về màn hình trước.